VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VITALAND.SK

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.vitaland.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

 

Predávajúcim je: VITALAND, s.r.o., M. Sch. Trnavského 4,  841 01 Bratislava. IČO: 51184672, DIČ: 2120618896, IČ DPH: SK 2120618896,  tel.: 02 7727 0012,e-mail: eshop@vitaland.sk, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 123648/B .

 

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

 

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je  1) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, 2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 4813/8, 821 01 Bratislava, 3) Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava.

 

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

 

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (pri osobnom odbere emailovým oznámením: objednávka pripravená na vyzdvihnutie, pri doručovaní kuriérom emailovým oznámením: objednávka odoslaná). Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, ktorý podstatným spôsobom porušil obchodné podmienky.

 

CENY TOVARU A DOPRAVY

 

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Minimálna výška objednávky tovaru (bez nákladov za doručenie) je 10,00 EUR. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie, tie sú uvedené nižšie a zároveň aj v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 

Cena dopravy kuriér Packeta (v rámci SR):

Tovar v hodnote nad 60,00 Eur s DPH: doprava zadarmo

Tovar v hodnote do 59,99 Eur s DPH: 4,90 Eur s DPH

Pri objednávkach na dobierku účtujeme príplatok 1 Eur s DPH.

Maximálna hmotnosť zásielky môže byť do 10 kg.


Cena dopravy odberné miesta Packeta (v rámci SR):

Tovar v hodnote nad 60,00 Eur s DPH: doprava zadarmo

Tovar v hodnote do 59,99  Eur s DPH: 2,90 Eur s DPH

Pri objednávkach na dobierku účtujeme príplatok 1 Eur s DPH.

Maximálna hmotnosť zásielky môže byť do 10 kg.

 

Osobný odber v kamenných predajniach VITALAND:

Zadarmo

 

PLATBA ZA TOVAR

 

Spôsoby platby za objednaný tovar akceptované predávajúcim na webovom sídle predávajúceho sú:

 

  •          Spôsoby platby pri osobnom odbere tovaru v našich kamenných predajniach:

-          hotovosť,

-          platobná karta,

-          darčekový poukaz VITALAND,

-          stravné lístky (Ticket Restaurant, UpDéjeuner, DOXX),

-          stravné karty (Callio, EDENRED, UpDéjeuner, DOXX),

-          platba vopred - prevodom na bankový účet predávajúceho,

-          platba vopred - prostredníctvom platobnej brány.

 

  •          Spôsoby platby pri doručení tovaru kuriérom:

-          dobierka - platba v hotovosti pri dodaní tovaru,

-          dobierka - platba platobnou kartou pri dodaní tovaru,

-          platba vopred - prevodom na bankový účet predávajúceho,

-          platba vopred - prostredníctvom platobnej brány.

 

Súčasťou objednávky na e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

 

DODANIE TOVARU

 

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci vynaloží maximálne úsilie aby bola objednávka kupujúceho vybavená v čo najkratšom možno čase (vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní),  najneskôr však do 30 dní.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo oznámiť kupujúcemu, že objednaný tovar sa momentálne na sklade nenachádza a jeho objednávka nebude kompletná. V tom prípade má kupujúci právo bez zbytočného odkladu odstúpiť od celej objednávky.

 

Predávajúci potvrdí kupujúcemu, že ním objednaný tovar je pripravený na odoslanie, zaslaním potvrdenia o objednávke na mailovú adresu kupujúceho a tým je objednávka považovaná za záväznú a  medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zmluvný vzťah.

 

Pri prevzatí zásielky od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať, či je balík neporušený a v prípade akýchkoľvek závad (roztrhaný obal, viditeľne neoprávnené vniknutie do zásielky) nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a teda neskoršia reklamácia, týkajúca sa porušenia obalu zásielky, nebude uznaná.

 

Pri osobnom odbere tovaru vo Vami vybranej kamennej predajni Vás budeme o možnosti vyzdvihnutia pripravenej objednávky informovať emailom, alebo telefonicky. Vašu objednávku si môžete vydvihnúť najneskôr do 7 dní od oznámenia o prichystaní objednávky*, ak sa vopred nedohodneme inak. *netýka sa tovaru, ktorý podlieha krátkej expiračnej dobe (čerstvé pečivo). 

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho emailom, alebo osobne v ktorejkoľvek kamennej predajni VITALAND. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:
číslo objednávky, označenie reklamovaného tovaru (názov tovaru, číslo šarže, dátum spotreby), dôvod reklamácie s popisom vady tovaru a navrhovaný spôsob vyriešenie reklamácie.

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

 

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 

-          predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-          predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napríklad potraviny, pri ktorých je uvedená lehota na spotrebu ako „spotrebujte do“),

-          predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad potraviny, ktorých obal spotrebiteľ otvoril alebo narušil alebo kozmetické výrobky, ktorých obal bol spotrebiteľom otvorený),

-          predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

-          predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

 

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo odoslaním emailu. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

 

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru, predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe, alebo prevodom na bankový účet kupujúceho.

 

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako je tovar doručený predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu. Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

 

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.

 

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

-          potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,

-          informácie o spracúvaní osobných údajov,

-          zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,

-          opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

 

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

-          spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

-          využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,

-          alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

 

Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby, alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.